นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

กรรมการอิสระ

นางสาววิลัสณา พูนพัฒน์พิบูลย์

กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการอิสระ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการ

นางสุวรรณา พุทธประสาท

กรรมการ

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

กรรมการ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน