คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี (26 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2563 - ปัจจุบัน Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด