รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 :

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 834,478,028 7.79
3. นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 250,000,000 2.33
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 188,922,801 1.76
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 185,212,868 1.73
6. นาย ปริญญา เธียรวร 160,000,000 1.49
7. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 150,000,000 1.40
8. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 143,721,600 1.34
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 128,950,995 1.20
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 128,193,213 1.20
  รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 4,845,425,106 45.22