รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 :

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 734,893,988 6.86
3 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 250,000,000 2.33
4 นาย ปริญญา เธียรวร 227,500,000 2.12
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 211,693,468 1.98
6 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 170,272,233 1.59
7 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 169,000,000 1.58
8 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 150,000,000 1.40
9 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 146,815,800 1.37
10 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 143,721,600 1.34
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 4,879,842,690 45.55