รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 :

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 24.98
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 606,061,304 5.66
3 นาย ปริญญา เธียรวร 253,000,000 2.36
4 นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 250,000,000 2.33
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 210,572,968 1.97
6 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 185,301,833 1.73
7 นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ 158,615,800 1.48
8 น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 150,000,000 1.4
9 น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด 145,000,000 1.35
10 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 143,721,600 1.34
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 4,778,219,106 44.60