บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
27/02/67 25/04/67 16/05/67 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/66-31/12/66
09/08/66 23/08/66 07/09/66 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/66-30/06/66
24/02/66 27/04/66 18/05/66 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/65-31/12/65
10/08/65 24/08/65 08/09/65 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/65-30/06/65
23/02/65 28/04/65 18/05/65 เงินปันผล 0.07 บาท 01/07/64-31/12/64
09/08/64 23/08/64 07/09/64 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/64-30/06/64
24/02/64 28/04/64 18/05/64 เงินปันผล 0.08 บาท 01/07/63-31/12/63
10/08/63 24/08/63 08/09/63 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/63-30/06/63
20/04/63 28/04/63 18/05/63 เงินปันผล 0.13 บาท 01/01/62-31/12/62
13/08/62 27/08/62 11/09/62 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/62-30/06/62
26/02/62 24/04/62 10/05/62 เงินปันผล 0.14 บาท 01/07/61-31/12/61
10/08/61 24/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/61-30/06/61
27/02/61 26/04/61 15/05/61 เงินปันผล 0.13 บาท 01/07/60-31/12/60
08/08/60 21/08/60 05/09/60 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/60-30/06/60
27/02/60 24/04/60 12/05/60 เงินปันผล 0.08 บาท 01/07/59-31/12/59
23/08/59 05/09/59 19/09/59 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/59-30/06/59
26/02/59 26/04/59 17/05/59 เงินปันผล 0.09 บาท 01/07/58-31/12/58
24/08/58 07/09/58 22/09/58 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-30/06/58
24/02/58 23/04/58 15/05/58 เงินปันผล 0.01852 บาท 01/07/57-31/12/57
24/02/58 23/04/58 15/05/58 หุ้นปันผล 6:1 หุ้น 01/07/57-31/12/57
19/08/57 01/09/57 16/09/57 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/57-30/06/57
26/02/57 21/04/57 07/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท
20/08/56 02/09/56 17/09/56 เงินปันผล 0.07 บาท
26/02/56 24/04/56 13/05/56 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/55-31/12/55
27/02/55 09/05/55 18/05/55 เงินปันผล 0.00926 บาท
27/02/55 09/05/55 18/05/55 หุ้นปันผล 12 : 1 หุ้น
28/02/54 09/05/54 20/05/54 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/53-31/12/53
23/02/53 04/05/53 20/05/53 เงินปันผล 0.12 บาท 01/01/52-31/12/52