รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

  2561
(ปรับปรุงใหม่)
2562 2563
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 54,164 50,902 47,667
หนี้สินรวม 27,878 24,039 21,099
ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,286 26,863 26,568
รายได้จากการขายสุทธิ 15,887 10,680 9,138
รายได้รวม 16,148 10,949 9,377
กำไรขั้นต้น 5,553 3,596 2,820
กำไรสุทธิ 3,798 2,854 2,123
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 23.5 26.1 22.6
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 14.9 10.7 7.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.1 5.4 4.3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.35 0.27 0.20
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.20 n.a.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 0.9 0.8
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.5 4.6 10.4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.45 2.51 2.48