07 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
07 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
10 ตุลาคม 2566
วันหยุดทำการประจำปี 2567 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
10 ตุลาคม 2566
นหยุดทำการประจำปี 2567
28 กันยายน 2566
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
09 สิงหาคม 2566
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2566
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
08 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
28 มิถุนายน 2566
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ