12 พฤษภาคม 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 มีนาคม 2564
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
19 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 มีนาคม 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
25 กุมภาพันธ์ 2564
ต่อวาระกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)