08 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
26 มีนาคม 2567
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
19 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)