บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

คุณจิรภัทร โบสุวรรณ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณอรณิชา เลิศสัจจานันท์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชุติมา วรมนตรี

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณนฤมล เอกสมุทร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอดุลย์ เศรษฐี

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล

คุณลีนา แพรักขกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณธัญญธร ทรงวุฒิ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอำนาจ โงสว่าง

บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด

คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร ไกรรส

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณวนิดา ไกสเล่อร์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณสิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณพรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณภาดล วรรณรัตน์