ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ครบกำหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหน่วย
(หน่วย)
จำนวนเงิน
(พันบาท)
2563 2562 2563 2562
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
ครั้งที่ 1/2559
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี 5 ปี 25 เมษายน 2564 600,000 600,000 600,000 600,000
ครั้งที่ 1/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 ต่อปี 3 ปี 11 พฤษภาคม 2563 - 4,000,000 - 4,000,000
ครั้งที่ 2/2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี 3 ปี 21 พฤศจิกายน 2563 - 1,500,000 - 1,500,000
ครั้งที่ 1/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.16 ต่อปี 3 ปี 5 มีนาคม 2564 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ครั้งที่ 2/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี 3 ปี 25 มิถุนายน 2564 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครั้งที่ 3/2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี 2 ปี 12 พฤศจิกายน 2563 - 2,500,000 - 2,500,000
ครั้งที่ 1/2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี 3 ปี 8 พฤษภาคม 2565 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ครั้งที่ 2/2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี 3 ปี 27 พฤศจิกายน 2565 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 12,100,000 20,100,000 12,100,000 20,100,000
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (5,299) (11,895)
หุ้นกู้ - สุทธิ 12,094,701 20,088,105
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (4,600,000) (8,000,000)
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,494,701 12,088,105