การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564

ภาพวีดีโอบริษัท และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบ ก.
• แบบ ข.
• แบบ ค.