การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567

ภาพวีดีโอบริษัท และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประกาศงบการเงิน ดาวน์โหลด
ประกาศงบการเงินประจำปี 2566
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ
1 ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3 เอกสารนำเสนอประวัติของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง
4 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8 แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ DAP e-Shareholder Meeting)
11 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
12 หนังสือมอบฉันทะ
• แบบ ก.
• แบบ ข.
• แบบ ค.
การเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567