นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานกรรมการ

ในปี 2565 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายของแต่ละประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวในระดับหนึ่ง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การใช้จ่ายและการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น

บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในกลุ่มแนวราบ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยจริง โดยในปี 2565 บริษัทเปิดโครงการแนวราบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 7,598 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 อีกทั้งธุรกิจโรงแรมที่บริษัทเข้าลงทุน มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากมาตรการผ่อนคลายโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสำนักงานให้เช่ามีความต้องการการใช้พื้นที่เช่าลดลงจากพฤติกรรมของผู้เช่าที่ work from home มากขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากค่าเช่าและบริการ รวมทั้งสิ้น 9,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.41 เท่า (ปี 2564 เท่ากับ 0.56 เท่า)

บริษัทยังคงมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับผลการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในระดับดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และได้รับการต่ออายุ “การรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ครั้งที่ 2

ด้านงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดมั่นในการบริหารงานตามแนวทาง ESG ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้บริษัทดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนบริษัท ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อไป

(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

ประธานกรรมการ