หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85.85 ของ Harbour View Corporation ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่
1. Glory Star 23.63%
2. IPEM 31.83%
3. RGR 30.39%
2/ สัดส่วนการถือหุ้น 13.74% คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 21,183,660,594 หุ้น