คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี (10 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • How to Develop Risk Management (HRP)
 • Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการเงิน

 • TLCA CFO Professional Development Program 2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ครั้งที่ 2/2022 “Economic Update for CFO”
  • ครั้งที่ 3/2022 “PDPA for Accounting and Finance”
  • ครั้งที่ 6/2022 “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร”
 • TLCA CFO Professional Development Program 2021 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ครั้งที่ 4/2021 “How finance leaders are adapting within the new normal”
  • ครั้งที่ 6/2021 “ESG Integration in Sustainable Investing”
  • ครั้งที่ 8/2021 “The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting”
 • TLCA CFO Professional Development Program 2020 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ครั้งที่ 4/2020 “Capital Structure and Funding Strategy”
  • ครั้งที่ 6/2020 “Update on Taxes and Foreign Investment Issues”
  • ครั้งที่ 7/2020 “Data Privacy Law and Cyber Security”
  • ครั้งที่ 8/2020 “Strategic Financial Communication”

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
ก.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์