คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี (21 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
 • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรอบรม

 • Advanced Audit Committee Program (AACP)
 • Board Matters and Trends (BMT)
 • Ethical Leaderships Program (ELP)
 • Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
 • Role of Chairman Program (RCP)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
 • Directors Certification Program (DCP)
 • Financial Statement for Directors (FSD)
 • Audit Committee Program (ACP)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
 • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)

IOD Forum

 • Digital Transformation : A Must for All Companies
 • The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
 • Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice?

สถาบันอื่น

 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University
 • หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ปี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย
2558 - 2564 อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
2558 - 2561 ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ