คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี (9 เม.ย. 2546 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2565): 1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of business, Stanford University
  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program (DCP)
  • Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2561 - เม.ย. 2566 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2556 - 2564 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2556 - 2564 กรรมการ Land And Houses U.S.A., INC.
2548 - 2564 กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2547 - 2564 กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - 2564 กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2544 - 2564 กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2534 - 2564 กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล