คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2565): 136,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00127 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program (DCP)
  • Director Diploma Examination

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2560 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2557 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2554 - 2561 กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2556 - 2560 กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2548 - 2561 กรรมการ บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลทรี
2547 - 2561 กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
กรรมการ บจก. แอลเอช แอสเซท
2544 - 2561 กรรมการ บจก.แอลเอช เมืองใหม่