คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี (20 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • How to Develop Risk Management (HRP)
  • Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
ก.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2559 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์