คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : : - ปี (21 เม.ย. 2566-ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6870
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เลขที่ 000111

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Certification Program (DCP)
  • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
พ.ค.2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
เม.ย.2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เอส รีท แมเนจเม้นท์
กรรมการอิสระ บจก. เจนก้องไกล

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ปี
2562 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ – วุฒิสภา