คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ปี (27 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Law), University of Edinburgh, UK
  • ปริญญาโท LL.M., University of Cambridge, UK
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Certification Program (DCP)
  • Financial Statements for Directors (FSD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
กรรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2564 - ปัจจุบัน กรรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ปี
2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาจัดการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ส.พ.พ.)
ปรึกษาด้านกฎหมายปกครอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2544 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย