คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางสุวรรณา พุทธประสาท

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี ( 1 ก.ค. 2543 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2565): 7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Institutions Governance Program (FGP)
  • Directors Certification Program (DCP)
  • Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.แมนดาริน โฮเต็ล
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2554 - มิ.ย. 2566 กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ม.ค. 2566 - พ.ค. 2566 รองประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ก.ย. 2565 - ม.ค. 2566 กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
2564 - ก.พ. 2565 รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.แมนดาริน โฮเต็ล

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์
กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์