คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี (27 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2565): 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00093 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Financial Institutions Governance Program (FGP)
  • Directors Certification Program (DCP)
  • Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น

  • หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
2561 - 2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2554 - 2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2556 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2554 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Land and Houses U.S.A., Inc.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
2548 - 2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กรรมการ บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
2548 - 2560 กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลทรี