คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางสาววิลัสณา พูนพัฒน์พิบูลย์

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : : - ปี (1 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
กรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ บจก. ฟูล ออฟ รีซั่นส์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. วิลัสณา แอนด์ คอมพานี