นโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียด ดังนี้