นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียด ดังนี้