บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างครบถ้วน

กำหนดการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่

รายงาน กำหนดการ
งบการเงินประจำปี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
งบการเงินรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
รายงานประจำปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กำหนดภายใน 15 วัน หลังจากการเปิดเผยงบการเงิน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จะมีการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

การจัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และการให้พบผู้บริหารของบริษัท จะมีการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม