บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก บริษัทมุ่งหวังให้ประเทศปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติ "นโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น" ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ รวมทั้งปฎิบัติตามนโยบายและแนวทางฎิบัติฯ นี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้นำนโยบายและแนวทางปฎิบัติฯ ฉบับนี้ แสดงบน web site ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้ทราบถึงแนวทางการปฎิบัติ และนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะร่วมกันพัฒนาให้บริษัทและประเทศชาติ ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ต่อไป

นโยบายและแนวทางปฎิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีรายละเอียด ดังนี้