คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายอดุลย์ วินัยแพทย์

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Arts (Economics), University of Texas at Austin, U.S.A
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2553 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (1/2010)
2550 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (2/2007)
2548 หลักสูตร Audit Committee Program (AACP) (7/2005)
2545 หลักสูตร Directors Certification Program (25/2002)

สถาบันอื่น

ปี
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง, สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ค.2561-ก.ย.2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย.2552- ก.ค.2561 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เม.ย.2552- ส.ค.2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเวอร์กรีน พลัส
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอจีเอส

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ปี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย (TTDI)