คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2557 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด