คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางสุวรรณา พุทธประสาท

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

  • 7,013,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06546 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แมนดาริน โฮเต็ล์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ส.ค. 2560 กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
  กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์
  กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
  กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์