คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2546 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

  • 1,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stanford Executive Program (SEP), Graduate School of business, Stanford University
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น

ปี
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2545 - มี.ค.2556 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Land And Houses U.S.A., INC.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
  กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล