27 มิถุนายน 2566
แต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
09 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2566
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
21 เมษายน 2566
แต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
21 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
20 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ 1 ท่าน
24 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
24 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)