12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 มีนาคม 2564
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
19 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 มีนาคม 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
25 กุมภาพันธ์ 2564
ต่อวาระกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)