09 สิงหาคม 2564
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
09 สิงหาคม 2564
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
30 มีนาคม 2564
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญารับจ้างบริหารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า
19 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท