คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

  • 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00093 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011
2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 53/2005
2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 25/2004

สถาบันอื่น

ปี
2549 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2556 - ส.ค.2560 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2554 - ก.ค. 2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2554 - มิ.ย. 2560 กรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Land and Houses U.S.A., Inc.
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช แอสเซท
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
  กรรมการ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
  กรรมการ บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
2548 - ก.ย.2561 กรรมการ บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
2548 - ก.ค.2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2548 - 2560 กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลทรี
2544 - 2559 กรรมการ บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี