คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายสุริย์ บัวคอม

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2562 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
  หลักสูตร Ethical Leaderships Program (ELP) 15/2019
2557 หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guild (ACPG)
2551 หลักสูตร Directors Certification Program Refresher (DCP-Re)
  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
2550 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
2549 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

สถาบันอื่น

ปี
ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
2556 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บลิส-เทล

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา Zhengxin Bank Co., Ltd.