คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายราชัย วัฒนเกษม

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2548 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA (Honors Degree) Industrial Management II class, Pacific States University, California, U.S.A

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2562 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
2554 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2558 - 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็ค คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยิบอินซอย และแย๊คส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์