คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2559 หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
  หลักสูตร Directors Accreditation Program : (DAP)

สถาบันอื่น

ปี
2563 2020 TLCA CFO Professional Development Program 2020 ), Thai Listed Companies Association.
  • No.4/2020 ”Capital Structure and funding strategy”
  • No.6/2020 “Update on taxes and foreign investment issues”
  • No.7/2020 “Data privacy law and cyber security”
  • No.8/2020 “Strategic Financial Communication”
2562 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
  กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
  กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
  กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
  กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์