คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2559 หลักสูตร How to Develop Risk Management (HRP)
2554 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสโต้ วิลเลจ
  กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์
  กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์