คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

  • 136,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00127 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถือโดยคู่สมรส)

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2005
  หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 16/2005

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2560 - ธ.ค. 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2556 - ส.ค. 2560 กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2554 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2548 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บจก. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
  กรรมการ บจก. ดับเบิ้ลทรี
2547 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท
  กรรมการ บจก. แอลเอช แอสเซท
2544 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บจก.แอลเอช เมืองใหม่