คณะกรรมการบริษัท

ย้อนกลับ

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA, Toulouse, France
  • ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี
2562 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 7/2019
หลักสูตร Ethical Leaderships Program (ELP) 15/2019
2559 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
2557 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
2556 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
2555 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD)
  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
  หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
  หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
  หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)

IOD Forum

ปี
2561 Digital Transformation : A Must for All Companies
2560 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
2559 Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice?

สถาบันอื่น

ปี
2557 หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University
2556 หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น

ปี
2558 - ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย
2558 - 2561 ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ